DruštvoVesti

GRADSKO VEĆE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA I RASKIDU UGOVORA O ZAKUPU ZEMLJIŠTA NA PAŠINOJ ČESMI

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo predlog odluke o završnom  računu budžeta grada Leskovca za 2020.godinu.

U prošloj godini su ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 4 milijarde, 35 miliona, 816 hiljada dinara, sa 91,1 procentom planiranih prihoda. Izvršeni tekući rashodi  i izdaci za nabavku nefinanskijske imovine  izvršeni sa 88,5 procenta, u ukupnom iznosu od 4 milijarde, 19 miliona, 241 hiljadu dinara. Osvtvaren je po rečima šefa Odeljenja za finansije Marije Milosavljević sufitit od 16 miliona 575 hiljada dinara.

Transferi namenski, nenamenski i kapitalni su ostvareni u iznosu milijardu 458 miliona 396 hiljada 847 dinara, odnosno sa 91 procentom.

Gradsko veće je dalo saglasnost na predlog odluke i jednostranom raskidu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  na lokaciji Pašina česma zbog neispunjavanja preuzetih obaveza zakupca.

Gradski većnici su se saglasili sa odlukom NO JKP Grdelica kojom se daje saglasnost na dopunu cenovnika usluga ovog preduzeća.

Usvojen je predlog rešenja kojim se otuđuje zemljište u javnoj svojiji grada Leskovca neposrednom pogodbom  u korist Miodraga Milenkovića iz Leskovca koji se obavezao da isplati 493 hiljade 796 dinara.