DruštvoVesti

OTVORENA TELEFONSKA LINIJA ZA POMOĆ DECI

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas, povodom Međunarodnog dana dečjih linija za pomoć, koji se obeležava 17. maja, da u okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu postoji organizaciona jedinica „Telefonske linije”, odnosno NAcionalna DEčja Linija (NADEL), koja je dostupna 24 časa dnevno.
NADEL je savetodavno-edukativna telefonska usluga, namenjena pre svega za decu, koja mogu 24 časa dnevno 365 dana u godini da dobiju savetodavnu podršku putem besplatnog poziva na telefonski broj 116111.
Zaposleni u NADEL-u pružaju pomoć deci ukoliko se ona nađu u okolnostima u kojima su im ugrožena prava ili u bilo kojoj drugoj situaciji kada osete potrebu za razgovorom sa kompetentnom i poverljivom osobom. Usluga je besplatna, poverljiva i dostupna sa svih telefonskih mreža.
Uzimajući u obzir da su iskustva dečjih linija u svetu pokazala da deca i mladi danas radije koriste elektronske medije nego razgovor putem telefona, tokom 2021. godine u okviru NADEL-a razvijena je i usluga „Savetovanje putem četa” sa ciljem lakše i brže dostupnosti savetodavne podrške. U 2022. godini, ostvareno je 3.625 „čet” sesija, dok je obavljeno 4.846 poziva.
Tokom 2022. godine, u partnerstvu sa Unicefom, započeto je pilotiranje usluge „Onlajn savetovanje”, u cilju dodatnog jačanja zaštite i prevencije mentalnog zdravlja dece i mladih u Srbiji.
Usluga „Onlajn savetovanje” nudi adolescentima i mladima mogućnost da imaju savetodavne sesije, koje se realizuju putem platforme „Zoom”.
SOS dečja linija Srbije osnovana je kao odgovor na potrebe dece da imaju svoj servis kao vid podrške odrastanju i mogućnost da se zaštite od nasilja, u svakom njegovom pojavnom obliku. Ova usluga, zasnovana je na Konvenciji o pravima deteta, čiji je Srbija potpisnik.
Pored „Dečje linije” i usluge „Sigurni čet”, koji funkcionišu kao sastavni deo Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine (Zvečanska), postoje i telefoni za roditelje i odrasle. To su „Roditeljski telefon“ i „SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja“.
NADEL je punopravna članica međunarodne organizacije ChildhelpLine International (CHI), koja okuplja sve dečje linije na svetu.