DruštvoVesti

VALORIZACIJA I POVEĆANjE PREPOZNATLjIVOSTI TURISTIČKOG POTENCIJALA GRADA LESKOVCA I OPŠTINE BOJNIK KROZ REGIONALNI GIS PORTAL

Grad Leskovac i opština Bojnik realizovali su projekat “Valorizacija i povećanje prepoznatljivosti turističkog potencijala Grada Leskovca i opštine Bojnik kroz regionalni GIS portal“, koji treba da razvojem regionalnog geografskog informacionog sistema (GIS) doprinese većoj prepoznatljivosti turističkog potencijala obe lokalne samouprave. Projekat je realizovan uz podršku Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, preko programa EU PRO i ukupne je vrednosti 88.190 evra.
Grad Leskovac je kroz ovaj projekat, u saradnji sa opštinom Bojnik, stvorio veoma važan informatički centar, koji predstavlja neophodan regionalni razvojni potencijal. Obezbeđivanjem potrebne opreme, softvera, obuka i licenci zaposlenim u gradskoj upravi i JP „Urbanizam i izgradnja“, formirali smo Regionalni informacioni centar geoprostornih podataka, koji poseduje i ljudske i materijalne kapacitete da upravlja geoprostornim podacima na regionalnom nivou,“ kazao je Saša Mladenović, šef Odeljenja za društvene delatnosti.
Ovi informacioni podaci se nalaze na jedinstvenom serveru koji administrira Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac. GIS omogućava različite nivoe pristupa, tako da sadržaj u zavisnosti od tipa podataka može biti dostupan svim građanima, ali i samim urbanistima, planerima i drugim stručnim licima koji pothranjuju GIS baze i dobijaju izlazne podatke po traženim parametrima.
Turistički potencijali predstavljeni na ovom portalu, koji su javno dostupni, povećaće vidljivost bogate turističke ponude. Dodatno će dostupnost podataka doprineti razvoju sektora turizma, kroz omogućavanje povećanja prihoda i broja ponuđača turističkih usluga. Sem turističkih podataka, na portalu www.vidijug.rs se nalazi i jedinstven digitalni kartografski prikaz urbanističkih planova, kao i braunfild i grinfild lokacija Leskovca i Bojnika.
Aplikacije koje se sada nalaze na jedinstvenom portalu grada Leskovca i opštine Bojnik – vidijug – predstavljaju objedinjene sve prethodno razvijene aplikacije za grad Leskovac uz razvoj novih, naglasila je Tatjana Zdravković, direktorka Sektora za urbanizam.
Aplikacije predstavljaju turistički vodič, sa preciznom prostornom identifikacijom: prirodnih motiva, znamenitosti, crkvenih objekata, smeštajnih kapaciteta, lovišta, lokacija za sport i avanturizam i manifestacija. Sa velikim brojem obrađenih tema povezana je i fotodokumentacija sa terena, dok su za prirodne motive i pojedina kulturna dobra prikazane i uže stručne informacije. Sve aplikacije imaju mogućnost ažuriranja i dopune inoviranim podacima.
Evropska unija je podržala projekat sa 74.900 evra, dok je Grad Leskovac učestvovao u sufinansiranju sa 13.230 evra.
Projekat predstavlja nastavak aktivnosti na uspostavljanju GIS-a u Leskovcu koji je započeo realizacijom projekta “Povećanje atraktivnosti za investiranje kroz funkcionalan GIS“ takođe uz podršku Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, preko programa EVROPSKI PROGRES, u vrednosti od 102.325 evra.
Ovo je treći projekat koji smo realizovali preko EU PRO programa. Prethodno su realizovani “Unapređenje energetske efikasnosti OŠ Vasa Pelagić u Leskovcu energetskom sanacijom fasade“ ukupne vrednosti 217.813 evra (EU 150.000 evra) i “Poboljšanje uslova za razvoj turizma i zaštite kulturne baštine izradom Detaljnog urbanističkog plana za “Skobaljić grad“ ukupne vrednosti 20.238 evra (EU 15.000 evra).