DruštvoVesti

VELIKO INTERESOVANJE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA UZ PODRŠKU DRŽAVE

Zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević, prisustvovala je sastanku u vezi sa Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, u Palati Srbija.
Sastanku su prisustvovali i ostali predstavnici lokalnih samouprava, gde ih je ministar Milan Krkobabić, upoznao sa realizacijom programa na terenu i rekao da je cilj da mladi koji su na selu tamo i ostanu, kao i da na selo dođu drugi mladi stručnjaci.
„Javni poziv za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom raspisan je 28. juna, sa željom da se ožive napuštena seoska domaćinstva, a interesovanje je veće od očekivanog“, istakao je ministar Krkobabić.
Opšti cilj Programa je smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima Republike Srbije, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.
PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Podnosioci prijave na javni konkurs su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom konkursu.
Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.
NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.
Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.
FINANSIJSKI OKVIR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.
Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom.
Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti korisniku bespovratnih sredstava, na namenski dinarski podračun kod poslovne banke. Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra i u roku propisanim ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava
Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti i ista mora biti osigurana u navedenom periodu.
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu ul. Bulevar Mihajla Pupina br.2a, 11 070 Novi Beograd ili predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.
Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom- NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.
Javni konkurs, Program i obrazac prijave mogu se preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu. www.mbs.gov.rs. Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.
Informacije i uputstva u vezi sa raspisanim Javnim konkursom, kao i stručna pomoć prilikom popunjavanja obrazaca i provere potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva, dostupne su u Odeljenju za privredu i poljoprivredu, Trg revolucije 45, kontakt telefon 016/ 245-307 ili 016/245-517,svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.