DruštvoVesti

ZASEDALA SKUPŠTINA GRADA

Skupština grada je na današnjem zasedanju usvolila predlog odluke o završnom računu budžeta grada Leskovca za 2020.godinu koji je ostvaren sa 91,1 procentom prihoda.

Zbog smrti je utvrđen prestanak mandata odbornice Gordane Stojanović sa izborne lise Aleksandar Vučić-Za našu i potvrđen mandate obornika Stefana Sentića sa iste izborne liste.
Raspravu je izazvao predlog za dopunu dnevnog reda GG Za Leskovac zajedno da se u dnevni red uvrsti izveštaj gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića o sastanku sa građanima okupljenih oko Neformalnog udruženja Madera u srcu, na šta je gradonačelnik odgovorio da grad po tužbama onda treba da plaća izgubljenu dobit investitorima i da to ne može da bude model ponašanja prilikom izgradnje novih objekata.
Usvojen je predlog odluke o završnom budžetu za prošlu godinu.
U prošloj godini su ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 4 milijarde, 35 miliona, 816 hiljada dinara, sa 91,1 procentom planiranih prihoda. Izvršeni tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinanskijske imovine izvršeni sa 88,5 procenta, u ukupnom iznosu od 4 milijarde, 19 miliona, 241 hiljadu dinara. Ostvaren je sufitit od 16 miliona 575 hiljada dinara.
Transferi namenski, nenamenski i kapitalni su ostvareni u iznosu milijardu 458 miliona 396 hiljada 847 dinara, odnosno sa 91 procentom.

Data je saglasnost na izmene i dopune plana javnih nabavki za ovu godinu zbog poskupljenja građevinskog materijala kada je reč o igralištu u dvorištu Medicinske škole koje će umesto 2,5 miliona koštati 3 miliona 777 hiljada dinara zbog poskupljenja građevinskog materijala .

Na osnovu odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Zelenoj zoni u javnoj svojini grada Leskovca u javnu svojinu Republike Srbije neposrednom pogodbom bez naknade radi izgradnje fabrike turskog investitora iz Izmira koji bi uposlio preko 300 radnika, u Leskovac dolazi još jedna investicija.
Turski investitor iz Izmira je izrazio nameru da izgradi fabriku u Zelenoj zoni , investicija vredna preko 16 miliona 650 hiljada evra, u kojoj bi posao za početak našlo 338 radnika.

Data je saglasnost i na izveštaj o radu Gradske uprave za prošlu godinu, a po rečima načelnika Miloša Cvetanovića sva su se odeljenja i službe uspešno prilagodili radu u uslovima pandemije korona virusa koja je obeležila 2020.godinu.
Odbornici su se saglasili sa raspodelom dobiti JKP Toplana od preko 12 miliona dinara od kojih gradu ostaje 10 miliona i JP Dom koje će dobit od skoro 3 miliona 800 hiljada dinara iskoristiti za pokriže sopstvenih gubitaka.
Skupština grada je usvojila predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije za zonu poslovanja sa porodičnim stanovanjem na lokaciji zvanoj Bunibrodske livade.
Cilj izrade plana detaljne regulacija za prostor površine 6 hektara i 54 ari je definisanje urbanističkih parametara za izgradnju objekata i plansko usmeravanje dalje izgradnje i razvoj poslovanja, kao i pokretanje procedure rešavanja imovinsko-pravnih odnosa i ozakonjenje objekata.
Nosilac izrade plana detaljne regulacije je grad Leskovac, a izraživač JP Urbanizam i izgradnja u saradnji sa Odeljenjem za urbanizam Gradske uprave.