PREDUZETNIŠTVO KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2022. GODINI

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini koji je otvoren najkasnije do 31. decembra, sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju ovog programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 350 miliona dinara.


Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove ovog javnog poziva, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20 odsto bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30 odsto bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.
Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.
Sredstva opredeljena programom namenjena su za: kupovinu, izgradnju, sanaciju i investiciono održavanje proizvodnog ili poslovnog prostora , zatim za kupovinu novih ili polovnih mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje; za trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10 odsto ukupnog investicionog ulaganja i za nabavku softvera i računarske opreme.
Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.
Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000 hiljada dinara za preduzetnike, odnosno 250.000 hiljada za pravna lica, niti veći od 12.500.000 dinara za sve privredne subjekte.
Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu kako sa programom Fonda, tako i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru kojeg je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina sa istim grejs periodom.
Rok otplate ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period. U slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.
Objedinjen zahtev za kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Programom, predaje se Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.
Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa uvećan za 25%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31. decembra 2022. godine.
Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.