JAVNI POZIV ZA PRIPRAVNIŠTVO OTVOREN DO KRAJA NOVEMBRA

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022. godini, koji je otvoren najkasnije do 30. novembra. Ova mera se realizuje kod poslodavca u privatnom sektoru.

Mera pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno visoko obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.
Realizuje se kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, a Nacionalna služba za zapošljavanje može da finansira ovu meru najduže 12 meseci. Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u meru uključi do dva nezaposlena lica.

Poslodavcu tokom realizacije mere Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica uvećanu za 20 odsto i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.
U meru se mogu uključiti osobe sa invaliditetom i Romi bez obzira na godine starosti i prosečnu ocenu.

Zahtev za učešće podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.