DruštvoVesti

STRATEGIJA UNAPREĐENJA POLOŽAJA MLADIH GRADA LESKOVCA U NAREDNIH PET GODINA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE PREDSTAVNIKA UDRUŽENjA MLADIH, UDRUŽENjA ZA MLADE, UČENIČKIH I STUDENTSKIH PARLAMENATA, USTANOVA SA TERITORIJE GRADA LESKOVCA U IZRADI STRATEGIJE UNAPREĐENjA POLOŽAJA MLADIH GRADA LESKOVCA ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE.

Rok za dostavljanje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno od 24. februara do 15. marta 2021. godine.
Strategija unapređenja položaja mladih Grada Leskovca je dokument koji na predlog Koordinacionog tima za izradu, monitoring, evaluaciju i ažuriranje „Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. – 2025.“ donosi Skupština Grada Leskovca, kojim se uređuje naročito: aktivno učešće mladih u društvenom životu, obezbeđivanje ostvarivanja prava mladih na jednake šanse, informisanje mladih, podsticanje i vrednovanje tolerancije, demokratije, izuzetnih postignuća mladih, podsticanje i razvijanje formalnog i neformalnog obrazovanja, podsticanje i stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih i omladinskog preduzetništva, unapređivanje bezbednosti mladih, održivog razvoja i zdrave životne sredine, očuvanje i unapređivanje zdravlja mladih i druge aktivnosti i oblasti od značaja za mlade. Koordinacioni tim raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće predstavnika udruženja mladih, udruženja za mlade, učeničkih i studentskih parlamenata, ustanova sa teritorije Grada Leskovca u izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period od 2021. do 2025. godine, s obzirom da je aktuelni Akcioni plan za mlade Grada Leskovca, istekao decembra 2020. godine. Strategija unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021 – 2025, izrađivaće se u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade za period 2015 – 2025, uvažavajući njenu stratešku opredeljenost, i na osnovu preporuka Ministarstva omladine i sporta, Stalne konferencije gradova i opština i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.
Poziv se upućuje svim subjektima omladinske politike u skladu sa Zakonom o mladima sa teritorije Grada Leskovca, zainteresovanim da daju svoj stručni doprinos u okviru oblasti koje će biti obuhvaćene Strategijom unapređenja položaja mladih Grada Leskovca, u skladu sa Zakonom i Nacionalnom strategijom za mlade. Zainteresovane osobe, predstavnici subjekata omladinske politike treba da imaju odgovarajuće iskustvo u omladinskom radu i omladinskoj politici, što se potvrđuje priloženom biografijom, a sve detalje vezane za ovaj javni poziv sa potrebnom dokumentacijom i adresama mogu videti u saopštenju na sajtu grada Leskovca i u Kancelariji za mlade.